Perspectief voor mensen zonder papieren

Februari 2023 – In de Pauluskerk in Rotterdam vindt zaterdag 18 maart 2023 het jaarlijkse KVD-symposium plaats. In deze bekende kerk in Rotterdam is iedereen welkom. Ook mensen zonder identiteits- of verblijfspapieren. Ontheemden en ongedocumenteerden in jargon. Aan deze groep mensen wil het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) aandacht schenken en inzicht krijgen in de maatschappelijke en politieke complexiteit waarmee zij te maken hebben. Wat kunnen wij als medemensen betekenen voor mensen in deze situatie?

Snijvlak samenleving, politiek en kerk
Dialoog op het snijvlak van samenleving, politiek en kerk is het uitgangspunt van het KVD. Juist op dit snijvlak komt het symposiumonderwerp ‘ongedocumenteerden en ontheemden’ tot zijn recht. De Pauluskerk, Raad van Kerken, het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) en Volt Rotterdam werken mee aan het programma. De bijdragen gaan dieper in op het dagelijks leven van deze mensen.

Begrip vergroten
Mensen zonder papieren mogen volgens de wet niet in Nederland blijven. Zij moeten terug naar hun land van herkomst. Vaak kan dat niet. Zij verdwijnen dan onder de radar. Het thema van het symposium is de vraag hoe we als samenleving willen omgaan met deze kwetsbare mensen. En hoe de juridische en politieke realiteit zich verhoudt tot dat wat ons inspireert. Hoe ga je om met mensen die er niet mogen zijn, maar hier wel leven? Tijdens het KVD-symposium vertellen de sprekers over de achtergronden, de stand van zaken en de mogelijkheden die er zijn. Door dialoog over ongedocumenteerden en ontheemden wil het KVD beter begrip van de problematiek krijgen en er aandacht voor vragen.

Zichtbaar maken
Anita Stigter, medewerkster van de Pauluskerk, trapt het KVD-symposium af met een inleiding over de betekenis van aandacht in de Pauluskerk. Vervolgens vertelt Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken, wat er in de Bijbel staat over vreemdelingen en vluchtelingen. Daarna licht gemeenteraadslid Imane Elfilali toe hoe de fractie van Volt Rotterdam probeert de situatie van ongedocumenteerden te agenderen en zichtbaar te maken bij de gemeente en rijksoverheid. In de middag gaan de deelnemers zich samen met vrijwilligers van het ROS, begeleid door Connie van den Broek, verdiepen in het vreemdelingenbeleid.

Samenleving vormgeven
KVD-vrouwen proberen in hun dagelijks leven bij te dragen aan een samenleving waarin de waarde van ieder mens wordt gezien. Zij nemen geen genoegen met makkelijke antwoorden maar zoeken naar verschillende kanten van vraagstukken en houden elkaar daarop scherp. Het KVD is geworteld in het katholiek sociaal denken en de vrouwenbeweging. Vrouwen delen door en tussen de generaties kennis, ervaring en wijsheid. Het KVD biedt al meer dan 75 jaar verbinding, verdieping en inspiratie.

Deelnemen? Ook introducees zijn welkom! Meld je aan via dit webformulier.