Over het KVD

INSPIRERENDE GESPREKKEN VORMEN DE BASIS

Het Katholiek Vrouwendispuut is een hecht verband van maatschappelijk actieve vrouwen. In een netwerk van lokale of regionale kringen vinden zij verdieping, inspiratie en verbinding. De kringen bestaan uit vrouwen van verschillende achtergronden en leeftijden. Maandelijks spreken zij met elkaar over actuele onderwerpen op het gebied van politiek, religie en samenleving. Onderwerpen worden zelf gekozen en uitgewerkt. Goede gesprekken leiden meestal tot nieuwe inzichten en mooie vriendschappen.

Leden van het dispuut willen elkaar en de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door:
• vrouwen een netwerk te bieden en voor hen een bron van inspiratie en stimulans te zijn bij het functioneren in de maatschappij;
• bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving;
• vrouwen te stimuleren tot het ontwikkelen van leiderschap en het vervullen van functies op deze terreinen.

Hier vind je de statuten van het KVD.

KVD bestuur
Het landelijk bestuur van het KVD in 2019