Organisatie

Het Katholiek Vrouwendispuut is een landelijke vereniging georganiseerd in lokale of regionale kringen. Er zijn nu 17 kringen. Elke kring bestaat uit 8-18 vrouwen. De kringen bepalen hun eigen werkwijze, de inhoud en organisatie van hun, meestal maandelijkse, bijeenkomsten en andere activiteiten. Ook is elke kring zelf verantwoordelijk voor de eigen omvang en aanvulling. De kringen kiezen de leden van het bestuur van de landelijke vereniging. Dit bestuur heeft de leiding over het dispuut. Het verzorgt de interne en externe communicatie, stimuleert activiteiten door de kringen en onderhoudt contact met verwante organisaties.

Om de activiteiten van het KVD te stimuleren, organiseert het bestuur inhoudelijke lezingen bij de algemene ledenvergadering en het kringvoorzittersoverleg. Ook is er elk jaar een studiedag of symposium , waar ook andere belangstellenden welkom zijn. Het landelijk bestuur wordt ondersteund door alle leden. Zo is er een redactiecommissie die adviseert over de inhoud van de communicatiemiddelen.  Ook kent het KVD twee tijdelijke commissies die het 75-jarig jubileum in 2021 voorbereiden: een commissie is bezig met een jubileumboek, een andere met het jubileumfeest. Daarnaast zijn de leden door twee afgevaardigden vertegenwoordigd in de Nederlandse Vrouwenraad.

Deelnemers KVD symposium 2018
Deelnemers aan het KVD symposium 2018